Överlåtelsebesiktning

Hus som skall överlåtas bör besiktigas av en opartisk besiktningsförrättare. En överlåtelsebesiktning kan beställas av både köpare och säljare. Vid en överlåtelsebesiktning utförd av Besiktningsbolaget kan du räkna med att hela byggnaden kontrolleras noggrant för att få fram så mycket information som möjligt om huset och som är relevant mot bakgrund av dess ålder. Vi vill med våra överlåtelsebesiktningar skapa trygghet för både säljare och köpare under affären. Säljaren får med uppdraget en möjlighet att lämna information om byggnaden samtidigt som köparen får en god grund att stå på inför ett beslut gällande köpa av fastigheten.

Vid besiktningen genomgår huvudbyggnaden på fastigheten en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning där mark som har teknisk betydelse för fastigheten inkluderas i uppdraget. Målet med besiktningen är att utröna om det förutom eventuella kända brister finns andra saker att tänka på eller åtgärda. En erfaren besiktningsman har lättare att upptäcka detta i rutinerna för en överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning, vare sig den är bekostad och utförd av fastighetsägaren, eller om båda parter har bekostat och utfört sina respektive undersökningar har alltid syftet att minska risken för framtida tvister rörande överlåtelsen.

Ett utlåtande i form av en skriftlig rapport upprättas med uppgifter om fastighetens byggnadstekniska skick. I rapporten framgår också de risker som eventuellt föreligger. Ett besiktningsutlåtande är ett bevis på att köparen och säljaren tagit sitt ansvar gällande fastställande av fastighetens byggnadstekniska status. Med kännedom om fastighetens eventuella brister och risker till diskussion om ansvar, åtgärder och garantier m.m. enklare att avhandla inför en överlåtelse.

Har en överlåtelsebesiktning utförts inför en försäljning, med säljaren som uppdragsgivare, kan köparen av huset mot en kostnad överta den juridiska relationen med oss som besiktningsföretag i samband med genomgång på plats eller per telefon. Detta hjälper köparen att uppfylla sin långtgående undersökningsplikt (enl. Jordabalken kap 4, § 19) gentemot vad som omfattas av besiktningsuppdraget. 

Copyright © 2018, Besiktningsbolaget Sydost AB