Radonmätning

En rapport som säger att din bostad har en radonhalt under gränsvärdet kan göra att huset bibehåller – eller till och med ökar – sitt värde. Dessutom betyder det att du inte utsätter dig för onödiga hälsorisker.

Vad är egentligen radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon varken syns, känns, luktar eller smakar. Radon finns överallt i mark, luft och vatten. Inomhus bör halten inte överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft). Att andas in radonhaltig luft under lång tid kan leda till lungcancer. Risken att hälsan påverkas av radon ökar om du röker eller utsätts för passiv rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Varifrån kommer radon?

-Marken: Det här är den vanligaste radonkällan. Luften i jorden har alltid hög radonhalt och eftersom lufttrycket inomhus ofta är lägre än utomhus kan radonhaltig luft lätt sugas in i huset. Det är särskilt vanligt om husets grund är otät.

-Byggnadsmaterial: Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, men normalt bara i små mängder. Blåbetong däremot, avger mer radon än andra material (blåbetong är särskilt vanligt i hus som är byggda mellan 1929 och 1975).

-Vatten: Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från djupborrade brunnar kan innehålla mycket radon.

Korttidsmätning

Korttidsmätningen av radon görs främst vid försäljning av fastigheter då man snabbt vill ta reda på radonhalten. Mätningen bör endast ses som en indikationsmätning och kan användas när det av tidsskäl inte går att gör en mätning under längre period. Mätningen ger inget årsmedelvärde, är inte bidragsgrundande och kan inte användas vid myndighetsbeslut.

Copyright © 2018, Besiktningsbolaget Sydost AB